Semalt: Google analitikasy barada düşünip bilmeýän zatlaryňyz

Her bir kompaniýa mazmun marketingi ýaly ajaýyp onlaýn marketing endiklerine eýe bolanda uly satuw edip biler. Esasy kärhanalar, onlaýn hereketini ýokarlandyrmak üçin Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) gurallaryny ulanyp, onlaýn üstünlik gazanýarlar. Mysal üçin, käbir web ussatlary köp sanly aýratynlyklary sebäpli reýtingini ýokarlandyrmak üçin Google Analytics-den peýdalanýarlar. “Google Analytics” marketing kampaniýasynyň gidişini yzarlamak bilen baglanyşykly dürli maglumatlary hödürlemek mümkinçiligine eýe. Google Analytics-den esasanam dogry durmuşa geçireniňizde peýdalanyp bilersiňiz. “Google Analytics” -iň internet marketingi geçirilende bilmeli käbir aýratynlyklary, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dihanyň şu gollanmasynda:

Google Analytics mugt. Gözleg motory optimizasiýasy we web ösüşiniň beýleki taraplary esasanam täze doglan çaga üçin gymmat bolup biler. Internet marketing mugt däl, ýöne bu peýdaly maýa goýum. SEO gurallarynyň käbiri gaty gymmat we köplenç käbir esasy internet marketing endikleriniň peselmegine sebäp bolýar. Bagtymyza, Google Analytics mugt, her kim özi bilen hasap açmak arkaly oňa girip biler. Adamlaryň Google Analytics ýaly onlaýn webmaster gurallaryny ulanyp, onlaýn aragatnaşyk saklaýan beýleki ýagdaýlary hem bar. Käbir iş ölçegleriňiziň ýerine ýetirilişini yzarlap bilersiňiz.

Google Analytics meşhur. Web sahypalarynyň köpüsi, satuwlaryny yzarlamak we gözegçilik etmek üçin Google Analytics-den peýdalanýarlar. Netijede, Google Analytics belli bir nokadyň içinde belli webmaster hereketleriniň ýerine ýetirilişine degişli iň oňat maglumatlary we statistika eýe. Bu adaty guraly ulanyp, onlaýn ýagdaýda uly girdeji gazanyp bilersiňiz. Google, bazar meýillerini çaklamakda takyk we takyk iş ölçeglerini düzýär. Google gözleg maglumatlary bu guralyň serwer maglumatlar bazasynda hem bar we bu taraplara ýetmekde köp taraply bolýar.

Google Analytics güýçli. Google Analytics her gezek web dolandyryjysynyň zerurlyklarynda we işlerinde milliondan gowrak web sahypasyna kömek edýär. Edil şonuň ýaly-da, beýleki webmaster gurallaryna garanyňda traffikden has köp peýdalanmak üçin uly mümkinçilikleri bar.

Google Analytics çylşyrymly. Ak şlýapa SEO ýerine ýetirýän ulanyjylaryň onlaýn millionlarça müşderä ýetmek mümkinçiligi bar. Adamlaryň SEO bilen meşgullanmagy mümkin köp ýagdaýlar bar. “Google Analytics” -iň kömegi bilen, gara şlýapa SEO taktikasyndan gaça durarsyňyz. Web sahypaňyz, reýtingiň jezalandyrylmagyndan we deindeeksiýadan howpsuz bolup biler.

Netije

Internetden iň gowusyny almak üçin üstünlikli internet marketing endiklerini amala aşyrmak möhümdir. Şahsy adamlar esasy kompaniýalara ýüz tutup we SEO usullaryny üstünlikli ulanmak bilen oňat şertnamalar baglaşyp bilerler. Google Analytics SEO programmalarynyň köpüsi üçin güýçli webmaster guraly bolup biler. Google Analytics-den web sahypaňyzyň möhüm taraplarynyň gidişine gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin ulanmagyň käbir usullary bu makalada görkezilýär.

mass gmail