Kompýuterde içaly programma üpjünçiligini nädip görmeli we ondan gaça durmaly, bu we “Semalt” -dan has köp zat

Adyň tersine içaly programma üpjünçiliginiň içalyçylyk ýa-da gizlin işler bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Aslynda gizlin operasiýa däl-de, içaly programma üpjünçiligi marketingde ulanylýan guraldyr. Mahabat programma üpjünçiligi hem diýilýär. Tehniki taýdan içaly programma üpjünçiligi ýa-da mahabat programma üpjünçiligi, bir gezek kompýuteriňizde gurlan ýa-da web brauzeriňizi täze goýmalara gönükdirýän ýa-da mahabatlary açýan programma üpjünçiligini aňladýar. Käbir ýagdaýlarda mahabat programma üpjünçiligi käbir web sahypalaryna näçe gezek girýändigiňize gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Iň agyr ýagdaýlarda, kiber jenaýatçylary hasabyňyza girmek üçin açarlary açmak üçin içaly programma üpjünçiligini ulanyp bilerler. Olary beýleki zyýanly maksatlar üçin ulanyp bolýar.

Programma üpjünçiligi ulgamyňyza ornaşdyrsa, ýuwaş bolýar. Şol bir wagtyň özünde, gizlinligiň netijelerini göz öňünde tutmaly. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Ross Barber özüňize aşakdaky soraglary bermegi maslahat berýär:

 • Haýsy maglumatlar ýygnalýar?
 • Kim alýar?
 • Maglumat nähili ulanylar?

Ulgamyňyzda içaly programma üpjünçiligini tapmak

Aşakdaky alamatlar içaly programma üpjünçiliginiň çozmagy barada duýduryş bermelidir:

 • kompýuteriňizde, noutbukyňyzda ýa-da planşetiňizde meseleler ýerine ýetirilende penjireler açylsa;
 • web brauzeriňizdäki täze goýmalara ýygy-ýygydan gönükdirilmeseňiz;
 • täze gurallar paneli web brauzeriňizde görkezilmegini dowam etdirýän bolsa;
 • üýtgeşmeler tapsaňyz, esasanam başlangyç gözleg motoryny ýa-da deslapky baş sahypany düzmediňiz;
 • tötänleýin operasiýa ulgamyndaky ýalňyşlyklar Windows ýalňyşlyklarynyň ýüze çykýandygyny aýdýan bolsa, ulgamyň fon meselelerinden aşa köp bolmagy sebäpli meseleler ýerine ýetirmek üçin has köp wagt alýar. Gaty diskdäki boşluk hem azalýar.

Içaly programmalardan özüňizi nädip gorap bilersiňiz?

Köplenç içaly programma, niýetiňiz bolmazdan gurulýar. Şol bir wagtyň özünde, zyýandan gorap biljek käbir ätiýaçlyk çäreleri bar:

 • Açylýan penjirelerde peýda bolan baglanyşyklara basmaň: adaty ýagdaýda açylan penjireler, siziň razylygyňyz bolmazdan ýa-da içaly programma üpjünçiligini gurup bilýän marketologlar tarapyndan ulanylýan gurallar. Açylýan penjiräni ýapmak isleseňiz, 'x' nyşanyna basyň.
 • soraglar berlende 'ýok' diýip jogap beriň. "Belli bir programma gurmak isleýärsiňizmi?" Questionsaly soraglar bilen gepleşik penjirelerinden ägä boluň. Bu gepleşik penjirelerini elmydama ýapyň ýa-da ýatyryň.
 • mugt göçürip alyp bolýan programmalardan gaça duruň. Düzülip bilinýän gurallar panelini we beýleki aýratynlyklary hödürleýän käbir programmalar bolup biler. Gowy görünip biler, ýöne käbirleri howp bolup biler.
 • mugt içaly programma üpjünçiligini hödürleýän e-poçta baglanyşyklaryndan gaça duruň

Ulgamyňyzyň içaly programma üpjünçiligine girendigine şübhelenýän bir ssenariýa bolup biler. Şeýle bolsa, gutapjyklary we açylan penjireleri çäklendirmek üçin web brauzeriňiziň islegini sazlaň. Käbir gutapjyklar içaly programma üpjünçiligi hasaplanýar, sebäbi web işjeňligiňizi yzarlaýarlar, soňra maglumatlary näbelli çeşmelere iberýärler.

Içaly programmalardan dynmak

 • Antivirus programmaňyzy guruň we täzeläň. Bu antiwiruslar içaly programma üpjünçiligini tapyp we aýryp biler. Gorag diwary guruň.
 • Kompýuteriňizde, noutbukyňyzda ýa-da planşetiňizde kanuny programmalary işlediň. Döwülen programma üpjünçiliginden ýa-da abuna ýazylan möhletlerden gaça duruň. Size kynçylyk çekip bilerler.