Semalt, öňüni almak üçin 8 sany PPC ýalňyşlygyny açýarPPC kampaniýalaryňyzy gurnandygyňyzy üpjün etmek, geljekki kampaniýany şowsuz kampaniýadan tapawutlandyrmagyň dogry usulydyr. Bu makalada, PPC-ni SEO üçin ulanmak isleýän müşderilerimize, öňüni almaly ýalňyşlyklaryny görkezmek bilen kömek ederis. Bu ýerde tölegli gözlegleriň garaşylşy ýaly ýerine ýetirilmegini bes edýän umumy meseleleri we bu meseleleri nädip düzedip boljakdygyny öwrenersiňiz.

PPC kampaniýalarynyň esaslaryna düşünmek

PPC kampaniýanyňyzyň iň ýokary derejede ýerine ýetirýändigine ynanýarsyňyzmy? Bu soraga beren jogabyňyza garamazdan, umumy ýalňyşlyklary görmeli we olardan gaça durmaly bolarsyňyz. Işiňiziň, pudagyňyzyň, göwrümiňiziň ýa-da işgärleriň sanyna garamazdan, bu ýalňyşlyklaryň biriniň ýa-da köpüsiniň pidasy bolup bilersiňiz.

Köp ýalňyşlyklar PPC kampaniýalarynyň üstünliklerine täsir edip biler. Iň ýokary derejeli meselelere ünsi çekeris we olary düzetmäge nädip kömek edip biljekdigimizi aýdarys. Mentionatlap geçjek ýalňyşlyklarymyzyň käbiri aç-açan ýalňyşlyklar, beýlekilerini görmek has kyn bolup biler.

PPC kampaniýanyňyzyň üstünlikli bolmagy üçin ýalňyşlyklar

1. Üstünligi kesgitlemezlik

Kampaniýaňyzyň üstünlikleriniň nähili boljakdygyny göz öňüne getirmeseňiz, obýektiw we faktiki karar bermek size kynlaşýar. PPC kampaniýaňyzy guranyňyzda, dolandyranyňyzda we ölçäniňizde dogry karar bermek möhümdir.

Dogry üstünlik keşbine eýe bolmak üçin, iň ýokary derejeli iş maksatlaryndan, marketing maksatlaryňyzdan we iň soňunda granular ýa-da az ähmiýetli maksatlardan başlaýarsyňyz. Bu maksatlardan, işiňizi we PPC maksatlaryňyzy birleşdirýän çyzyk çyzýarsyňyz. Şeýle etmek bilen, PPC kampaniýasynyň telekeçilige nähili täsir etjekdigini proýekt edip bilersiňiz. Gurluşlaryň sany, satuwlar, baryp görmekler, täsirler we beýleki ölçegler ýaly möhüm ölçeglere giriň.

Bu prosese kömek etmek üçin hatda PPC media proýeksiýasyny hem döredip bilersiňiz. Sanlaryňyzy üns bilen işlediň we býudjetiňiziň ýerine ýetiriş garaşyşlary ýaly dogrydygyna göz ýetiriň.

2. Huni düşünmezlik

Dogry ileri tutulmagy bes etmek gysga görnüşli çemeleşme. Web sahypaňyza göz aýlaýan her bir myhman şol sapara öwrüler diýip çaklamak sadalyk. Hawa, muňa umyt edip bileris we käbir ýagdaýlarda iman edenleriň ýokary göterimini başdan geçirýäris. Munuň sebäbi belli bir açar söz sebäpli ýa-da diňleýjiler bilen gowy çykyş edýän belli bir displeýi ulananymyz sebäpli bolup biler. Şeýle-de bolsa, mazaryň galan bölegine ähmiýet bermän, köp iman edenleri stoluň üstünde goýýarsyňyz. Şonuň üçin mazaryňy gurmaly.

Analitika, ýylylyk kartasy we UX gurallaryny ulanyp muny edýäris. Bu usullar, gelýänleriň syýahatynyň nähili bolýandygyna düşünmäge kömek edýär. Bize öwrülişigi goýýan şertnamany açmak, goldamak we ýapmak üçin PPC-den peýdalanyp bileris.

Dürli gymmatlyklary, býudjetleri goýuň we kampaniýa ünsi jemläň. Mahabat toparlary, mahabat mazmuny we giriş sahypasy bularyň hemmesiniň kimdir biriniň nirededigine goşant goşýar. Marketing, diňleýjileriňiziň üstünden hereket etmegiň açarydyr.

3. KPI-leriň bolmazlygy ýa-da öwrülişigi yzarlamak

Diňe öwrülişikler we olary nädip almalydygy hakda gürleşdik. Bu ýerde bu öwrülişikleri yzarlamak we ölçemek üçin dogry usul bolmasa, mazmunyň ähmiýetiniň ýokdugyny düşündireris. Indi her bir kampaniýa satuwy ýa-da öňdebaryjylygy islemeýär. Positionerleşýän ýerine (ýokarky, orta ýa-da aşaky), gatnaşyga ýa-da işewürlik maksadyna garamazdan, üstünligi ölçemegiň elmydama usuly bar. Winningeňmegi dowam etdirmek isleseňiz, özgerişleriňizi yzarlaň. Gatnaşyklaryňyzy yzarlaň; habarlylyk maksatlaryňyzy yzarlaň.

PPC we beýleki sanly marketing dersleri bilen bu jikme-jiklikleri bilmelisiňiz. Olary bilmezlik, PPC kampaniýaňyzy iň erbet ýagdaýda puja çykaryp biljek uly ýalňyşlyk. Bagtly bolsaňyz, diňe käbir mümkinçilikleri saklar.

4. Nädogry mukdarda býudjet düzmek

Islendik PPC kampaniýa topary, toparyň ýolbaşçysy öý işlerini ýerine ýetirer we taslamanyň zerurlyklaryny düşündirmek üçin elinden gelenini eder diýip umyt edýär. PPC bilen gaty ýygy duş gelýän ýalňyşlyk, harçlamak. Enougheterlik harçlamazlyk hem kyn mesele. “Semalt” -da, PPC kampaniýasyny dolandyranymyzda ýa-da alyp baranymyzda ilkinji edýän işlerimiziň biri, býudjetiň köpeldilmegini teklip etmezden ozal galyndylary azaltmagyň ýollaryny tapmakdyr.

Bu teklip teklipleri we köp sanly bäsdeşlik elementleri, iň oňat tejribe we başgalar bilen baglanyşykly. Biz bu faktorlary ara alyp maslahatlaşmak üçin bu ýere gelmedik, ýöne audite başlamagyň we galyndylary gözlemegiň netijeli çykdajy etjekdigiňizi bilmelisiňiz. Has köp býudjetiň gulpuny açmagyň köp usuly bar we PPC dolandyryjylarynyň köpüsi elmydama has köp pula mätäç. “Semalt” -da iň täsirli strategiýalarymyzyň biri maksada ýetmekdir. Artýan býudjet üçin haýsy mümkinçilikleriň bardygyny bilmezlik gaty gymmat bolup biler. Şeýle hem, DHP býudjetine jogapkär gyzyklanýan taraplar bilen býudjetiň artmagy barada aç-açan habarlaşmagyňyz möhümdir.

5. Giriş sahypaňyza rugsat bermek pikirlenmek ýaly gelýär

SEO hünärmenleri hökmünde hyzmatdaşlygyň çäginden çykýarys. Trafigi nirä iberýändigimize we gözleg işinde indiki ädim ätmek işine nädip kömek edýändigiňize ünsi jemläniňizde, mynasyp PPC kampaniýasyny alyp barýarsyňyz. Iň sazlanan hasap gurluşlary, gözlegler, diňleýjileri nyşana almak we kampaniýaňyza gatnaşmak bilen, henizem sypdyrmaň. Hawa, nädogry sahypalara traffigi ibermegi dowam etdirseňiz edip bilersiňiz. Indiki ädim ýa-da imana gelmek arkaly pikir etmegimiz möhümdir. Notok bolsa, kampaniýa edilen ähli tagallalar suwa düşüp biler.

Sahypa girýän her mahabat üçin giriş sahypasyna, ulanyjy tejribesine, mazmuna, habarlaşma we beýleki esasy maksatlara üns berýäris. Maksadyňyz, mahabatdan basmak üçin ädim ätenden soň näme bolmaly?

6. Diňe özümiz hakda pikir etmek

Maksatly diňleýjileriň ünsüni çekmäge synanyşýan ýeke-täk web sahypasy diýip pikir etmäň. Internetde bäsleşýän birnäçe web sahypaňyz bar. Olary gözläň. Hawa, özboluşly habarlaşma, marka we başarnyk döredýäris, ýöne müşderilere mahabat berýän ýeke-täk dälsiňiz.

Diňe hödürleýän zadyňyza ünsi jemlemek we bäsleşigiňiziň mahabatlaryna nähili gidýändigini öwrenmek üçin biraz wagt sarp etmezlik gaty ýalňyşlyk. Bäsleşigiňizi öwreniň we tertipleşdirmek üçin haýsy açar sözleri ulanýandyklaryna üns beriň. Maksatly diňleýjilere ýetmek üçin öz meýdançadan çykmaly boljakdygyňyza köp gezek göz ýetirip bilersiňiz. Marka adalgalaryňyzyň ýa-da açar sözleriňiziň balykçylyk liniýalary hökmünde işleýändigine göz ýetireniňizde, size tor berýär. Kategoriýaňyz bolmadyk termini ulanmak özüňizi ýalňyş duýup biler, ýöne umumy terminleri nyşana alyp boljak döredijilikli we akylly usullar köp.

Näme etseňizem, özboluşly markaňyzy we teklipleriňizi satanyňyzda elmydama bazaryňyz bilen sazlaşykly bolmaga synanyşmalysyňyz.

7. Nädogry nyşanlary saýlamak

Mahabatlaryňyz üçin dogry nyşanlary saýlamak üçin aşakdaky soraglara jogap bermäge wagt tapýarys:
  • Kime ýetmek isleýärsiňiz?
  • Olaryň şahsyýetleri näme?
  • Gözleýän wagtyňyz maksatly diňleýjiňiz haýsy terminleri ulanýar?
  • Olaryň ýerleşýän ýeri näme?
  • Özlerini nähili alyp barýarlar?
Maksatly diňleýjilerimiz hakda başga-da birnäçe sorag bar. Munuň ownuk iş däldigini aýdyp bileris. PPC-iň işleýändigi ýa-da işlemeýändigi üçin her gezek basylanda töleg alynýar. Bu ajaýyp tomaşaçylary gazanmagy gaty möhüm edýär.

8. Awtopilotda işlemek

PPC kampaniýalaryny dolandyrmaga kömek edýän programma üpjünçiligini kemsitmeýäris. Mahabat hasaplaryny dogry dolandyrmak üçin täsirli maşyn öwrenmegi ulanýan ajaýyplar bar. Programma üpjünçiligini ulanmak meselesi, marketing ýygnaklaryňyza gatnaşmaýarlar, müşderileriňiz bilen gürleşmeýärler ýa-da hereketleri üçin jogapkärçilik çekmegiň netijelerinden gorkmaýarlar. Siz, satyjylaryňyz we toparyňyz.

Robotlara kän bir ýalňyşlyk goýbermäň. Robotlar we adamlar tarapyndan haýsy kararlaryň kabul edilýändigine anyk düşünmeli. Näçe ýygy-ýygydan gatyşmalydygyňyzy we kampaniýanyňyzyň haýsy taraplarynyň size galýandygyny biliň:
  • PPC-ni el bilen ýerine ýetirmek gowy pikirmi? Hawa!
  • PPC kampaniýaňyzda programma üpjünçiliginiň bolmagy akyllymy? Hawa!
  • PPC-ni robotlara goýup, diňe aýlyk ýa-da çärýekde gezmek akyllymy? ! OK! Bu ýalňyşlyk.

Netije

PPC-iň üstünlik gazanmagy üçin tehniki başarnyklar we tejribe gerek. Semalt müşderilerine ikisini hem hödürleýär. PPC hemmeler üçin peýdasyz ýaly bolup görünse-de, biziň kömegimiz bilen, ýalňyşlyklar ýok edilende, PPC täsirli marketing strategiýasydygyna düşünersiňiz. Şeýle-de bolsa, köplenç bolup geçýän we biri-birini birleşdirýän köp ýalňyşlyklar bar. Şonuň üçin hünärmen däller synanyşanlarynda hemmesi gowy bolup görünmegi mümkin, ýöne kapot göterilenden soň birnäçe kynçylyklar ýüze çykýar. Näme gözlemelidigimizi we işi nädip ýerine ýetirmelidigini bilýäris. Şu gün bize habar iber.